Ceresit ZX Zlepšené lepidlo, 25 kg (C2TE)

Zlepšené lepidlo pro lepení obkladů a dlažby na stabilních i kritických podkladech.

249 /ks 205,79  bez DPH

327 

Skladem více než 29 ks

Popis produktu

Ceresit ZX je flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro lepení obkladů a dlažby i na kritických podkladech.

Vlastnosti

  • voděodolné
  • mrazuvzdorné
  • stabilní na svislých plochách
  • pro podlahová vytápění
  • pro interiér i exteriér

Oblast použití

Lepidlo Ceresit ZX je určeno k lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) v interiéru i exteriéru. Jeho vlastnosti umožňují lepení na sádrovláknitých a sádrokartonových deskách (tloušťka více než 12,5 mm, uchycené v rozponu menší než 60 cm podle doporučení výrobce). Lepidlem je možné lepit obklady nejen na tradiční cementové a vápeno-cementové omítky, cementové potěry, beton, ale i podklady anhydritové, sádrové a plynosilikátové, hydroizolace Ceresit CL 50, CL 51 nebo těsnicí maltu Ceresit CR 166. Může být použito pro oblasti zatížené působením vlhkosti a na podlahová vytápění. Lepidlo ZX je vhodné k lepení nenasákavé (gresové) dlažby.

Technické informace

Orientační spotřeba je 1,4 - 3,1 kg/m2 (závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů a dlažby). Doba úvodního zrání je 5 minut, zpracování možné do 2 hodin, následné spárování se provádí po 48 hodinách.

 

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Nebezpečí

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry

druh lepidla cementové
typ dle normy C2TE
skladovatelnost (měsíce) 24
oblast použití exteriér a interiér
skupina lepidlo
záruka (roky) 2
váha MJ (kg) 25.10

Uživatelská hodnocení

Přidat vlastní recenzi