NanoCleaner Univerzální čistič a odmašťovač 0,5l

Čistič s univerzálním uplatněním v domácnosti je extra účinný a odmašťující přípravek určený k čistění neporézních povrchů bez vytváření šmouh.

194 /ks 160,33  bez DPH

Skladem 26 ks

Kód:
NCLEANER05
Výrobce:
ANKER technology

Ke stažení

Popis

Oblast použití

  • odstraňování šmouh, čištění skel, speciálních citlivých plastů, vysoce lesklých ploch a hladkých povrchů
  • lesklé povrchy nábytku nebo skel v koupelně
  • čištění vodovodních baterií

Vlastnosti

  • nezanechává šmouhy na lesklém povrchu
  • pro všechny neporézní povrchy
  • vhodný pro čištění před aplikací nano ochrany

NanoCleaner je extra účinný univerzální čistící a odmašťovací přípravek určený k čistění neporézních povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu, prach, minerální usazeniny, šmouhy a další odolné nečistoty, aniž by docházelo k poškození materiálu nebo změnám lomu světla. Přípravek byl vyvinut k čištění skel, speciálních citlivých plastů, vysoce lesklých ploch a dalších hladkých povrchů.

Způsob použití

Přípravek aplikujte rozprašovačem přímo na povrch nebo na utěrku. Naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh. V případě potřeby postup opakujte.


Technické informace

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

Parametry

Vlastnosti
objem (l) 0,5
váha MJ (kg) 0,5
záruka (roky) 2